Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás 

A Tápiószentmártoni Napsugár Óvodába a 2022/2023 nevelési évre
Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük hamarosan óvodás lesz!

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata az általa fenntartott, Tápiószentmártoni Napsugár Óvodában az óvodaveztéssel egyeztetve a beiratkozás időpontját a 2022/2023-as nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozás időpontja: 2022. április 26-27-28 (kedd, szerda, csütörtök) reggel 8 órától 16 óráig.

Az óvodai beiratkozás helyszíne:
Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda
2711.Tápiószentmárton, Óvoda-köz 7.
Beíratkozás ügyintézője: Mózesné Vér Mária- óvodatitkár

A járványügyi helyzetre való tekintettel, lehetőség van az elektronikusan történő beíratkozásra is.
e-mail: tapioszentmartoninapsugarovoda@gmail.com, tel: 06 29 423 233

Ez esetben a jelentkezési lapot aláírva és szkennelve elektronikusan lehet elküldeni a fenti e-mail címre, az első óvodai napon pedig az okmányok személyes bemutatását kérjük!
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, (2022. november 01-ig) feltéve, hogy minden, Tápiószentmártoni  lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).

A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- folyamatosan történik.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)).

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § - a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.
 
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
  
A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
 
A beiratkozáshoz szükséges okiratok, okmányok:
a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok
(anykönyvi kivonat, személyi igazolvány vagy útlevél)
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
a gyermek TAJ kártyája
a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
nem magyar állampolgár esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)
A Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda fogad sajátos nevelési igényű gyermeket, felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges.
   
Kérjük a Szülőket, hogy a kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési lapokat, valamint a szükséges dokumentumokat a beiratkozásra hozzák magukkal!

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2022. május 25 - ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.
 
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

 Körzet határ: Tápiószentmárton nagyközség közigazgatási területe

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és nyilatkozat - szülői felügyeleti jogról letölthető www.tapioszentmartoninapsugarovoda.hu oldaláról . Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot vagy a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot, akkor az óvodában munkanapokon 8-14 óra között személyesen is kérhető a nyomtatvány, a mindenkor érvényes járványügyi szabályok betartása mellett.

Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.
Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2022. 09.01.
Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.
Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és az Oktatási Hivatal részére postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda vezetője az óvoda felvételi, átvételi kérelmének helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntést határozati formában közli a szülővel a beiratkozást követő
30 napig.

A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának jegyzőjéhez címezve az óvodavezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.


A beiratkozással kapcsolatosan, érdeklődhet az alábbi elérhetőségeken:
napsugar.ovoda07@gmail.com e-mail címen,
06 29 423 233 vagy 06 31 323 5471 telefonszámokon 8-13 óráig.

Minden kedves szülőnek, kisgyermeknek sikeres és eredményes óvodáztatást kívánunk a Polgármesteri Hivatal és az óvodák nevében!Tápiószentmárton, 2022.04.12.
Gáborné Cseh Judit Intézményvezető