Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás 

  
 
Tisztelt Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük hamarosan óvodás
lesz!
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata az általa fenntartott, Tápiószentmártoni Napsugár Óvodában az óvodaveztéssel egyeztetve a beiratkozás időpontját a 2023/2024-es
nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozás időpontja: 2023. május 03-04 (szerda, csütörtök) reggel 8 órától 16 óráig.

Az óvodai beiratkozás helyszíne:
Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda
2711 Tápiószentmárton, Óvoda-köz 7
Beiratkozás ügyintézője: Mózesné Vér Mária óvodatitkár

Lehetőség van az elektronikusan történő beiratkozásra is. Ezesetben a jelentkezési lapotaláírva és szkennelve elektronikusan kell elküldeni a következő email címre:
tapioszentmartoninapsugarovoda@gmail.com
Azonban ebben az esetben is szükséges személyesen megjelenni a beiratkozás napján az óvodában.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda, a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől
számított fél éven belül betölti feltéve, hogy minden, tápiószentmártoni lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 1-je előttszülettek, és még nem járnak óvodába.

Az Nkt 49. § (1) bekezdés kimondja, hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll.

Az Nkt. 49. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Az Nkt. 49. § (3a) bekezdés értelmében az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (9): Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni,
hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben
az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés
Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és az Oktatási Hivatal részére postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés
A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:
 a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, vagy útlevél)
 lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 a gyermek TAJ kártyája
 a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
 nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §)
 egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)

Kérjük a Szülőket, hogy a kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési lapokat, valamint a szükséges dokumentumokat a beiratkozásra hozzák magukkal!

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2023. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és nyilatkozat - szülői felügyeleti jogról letölthető www.tapioszentmartoninapsugarovoda.hu oldaláról. Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot vagy a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot, akkor az óvodában munkanapokon 8-12 óra között személyesen is kérhető a
nyomtatvány az óvodatitkárnál.

Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek
eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2023. szeptember 1.
Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda vezetője, az óvoda felvételi, átvételi kérelmének helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntést határozat formában közli a szülővel a beíratkozást
követő 30 napig.

A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebezési kérelmet nyújhat be a Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának jegyzőjéhez címezve az óvodavezetőnél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

A beiratkozással kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
napsugar.ovoda07@gmail.com e-mail címen vagy a 06 29 423 233 és a 06 31 323
5471 telefonszámokon 8-13 óráig.

Minden kedves szülőnek, kisgyermeknek sikeres és eredményes óvodáztatást kívánunk a Polgármesteri Hivatal és az óvodák nevében!
 
Tápiószentmárton, 2023. 04. 17.
Gáborné Cseh Judit
Intézményvezető